Shit Koreans Say <3 
My idol, Lydia Paek & my love, J.Reyez.